Туристичка организација општине Шид

baner-turizam koc

baner-turizam-ilijanum

IMG 5e42b2c09bc071664516583787b16976 V

baner-turizam-dom zdravlja

baner-turizam sidski portal

Конкурс за избор директора Туристичке организације Шид

На основу oдредби члана 74.ст.1-3. Закона о запосленима у јавним службама („Службени
гласник РС“ број 113/2017 и 95/2018), члан 42.ст.1. Закона о туризму („Сл.гласник РС“
бр.17/2019), члан 21.ст.3.тачка 6. Статута Туристичке организације Шид, Управни одбор
Туристичке организације Шид на седници одржаној дана 09.10.2019. године донео је одлуку да
распише и огласи:

К О Н К У Р С  ЗА  ИЗБОР  ДИРЕКТОРА  ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ШИД

 

Опис послова:
Директор Туристичке организације Шид:


-одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима
запослених у складу са законом и колективним уговором и утврђује
износе накнаде сарадника у складу са законом и Статутом;
-закључује уговоре у име и за рачун установе и јединица у саставу;
-даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свог
рада запосленим у случајевима одређеним законом и овим Статутом;
-представља и заступа туристичку организацију (у даљем тексту: ТОШ);
-организује и руководи радом ТОШ;
-доноси правилник о организацији и систематизацији послова;
-предлаже акте које доноси управни одбор ТОШ;
-предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја
ТОШ и финансијски план ТОШ и предузима мере за спровођење
пословне политике, плана развоја и програма рада;
-одговоран је за спровођење програма рада ТОШ;
-одговоран је за материјално - финансијско пословање ТОШ;
-доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији
послова и друга општа акта у складу са законом и статутом ТОШ;
-извршава одлуке управног одбора ТОШ и предузима мере за
њихово спровођење;
-стара се о законитости рада, одговара за коришћење и располагање
имовином.

 

Услови које кандидат мора да испуњава:


- високо образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова, по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године;
- високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису
који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005. године;
-активно знање страног језика који је обухваћен планом и програмом министарства
надлежног за послове просвете;
-најмање четири године радног искуства, од чега најмање две године на руководећем
радном месту;
-знање рада на рачунару.

 

Докази који се прилажу приликом пријаве на конкурс:


-пријава на конкурс,

-предлог програма рада Туристичке организације Шид за наредни период,
-оверена фотокопија дипломе или уверење о стеченој стручној спреми,
-доказ о радном искуству,
-биографију,
-уверење од надлежног суда да против лица није покренута истрага и да није подигнута
оптужница за кривична дела која се воде по службеној дужности (издато након објављивања
конкурса),
-уверење суда о некажњавању,
-уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија),
-извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
-очитана лична карта.

 

Рок и начин подношења пријаве:


Крајњи рок за подношење пријаве је 10 (десет) дана од дана објављивања конкурса на порталу
Националне службе за запошљавање, у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање и
званичној страници Туристичке организације Шид.
Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препоручено пошиљком или лично на адресу:
Туристичка организација Шид, ул.Цара Лазара бр.7, 22240 Шид, са назнаком „Јавни конкурс за
именовање директора-не отварати“
Неблаговремене и непотпуне пријаве за конкурс неће се разматрати.

 

Подаци о изборном поступку:


Јавни конкурс спроводи Управни одбор Туристичке организације Шид који ће у року од 15
(петнаест) дана од дана завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата, сачинити
извештај и заједно са предлогом за именовање директора, доставити Скупштини општине Шид.


Све додатне информације од значаја за конкурс могу се добити путем телефона 022 710 088.

банер